Here comes the boring part

Jep, ik weet het, een hele lap tekst. Echt niet om het jouw moeilijk te maken, maar gewoon om mezelf in te dekken. Want je weet maar nooit… Geen zin om alles door te lezen maar toch benieuwd naar iets specifieks? Je mag het me ook altijd gewoon vragen!

 

 

Algemene Voorwaarden Roadbliss 2019

 

Artikel 1 Algemeen

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, offerte en overeenkomst tussen Kimberly ten Bras, KvK geregistreerd onder 67102123, ook geregistreerd onder Roadbliss, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht geeft, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.

 

1.2 Opdrachtnemer dient altijd een verwijzing te geven naar deze algemene voorwaarden tijdens de overeenkomst alvorens de start van de opdracht. Bij geen gehoor van de Opdrachtgever worden deze algemene voorwaarden aanvaard. Er kan alleen schriftelijk een afwijking van deze algemene voorwaarden overeengekomen worden.

 

1.3 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 

1.5 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 

 

Artikel 2 Offertes & prijzen

 

2.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 14 dagen. Na deze vervaldatum kan aan de offerte geen recht(en) worden ontleend en is Opdrachtnemer gerechtigd een nieuwe offerte tegen dan geldende tarieven te doen uitbrengen. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan offertes en aanbiedingen na schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever binnen deze termijn.

 

2.2 Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes en prijzen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

2.3 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk anders aangegeven. In de offerte wordt eveneens vermeld of kosten voor reistijd, kilometervergoeding, materiaal of overige kosten die met de opdracht samenhangen, in rekening zal worden gebracht. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

2.4 Samengestelde offertes kunnen alleen in zijn geheel aanvaard danwel niet-aanvaard worden. Opdrachtnemer is alleen gebonden aan een gedeeltelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever indien hij uitdrukkelijk instemt met de gedeeltelijke aanvaarding. Opdrachtnemer is in dat geval niet gebonden aan eerdergenoemde prijzen in de offerte en gerechtigd een nieuwe offerte te doen uitbrengen.

 

2.5 Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht. Opdrachtgever is honorarium verschuldigd zodra Opdrachtnemer met zijn de werkzaamheden is aangevangen.

 

2.6 Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vaste prijsafspraak zijn overeengekomen is Opdrachtnemer gerechtigd deze indelen te factureren evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden.

 

2.7 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een voorschot op de factuur te vragen dat met de eindfactuur zal worden verrekend.

 

2.8 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door Opdrachtgever verzochte wijzigingen of aanvullingen van de Opdracht waar Opdrachtnemer bij de totstandkoming van de vaste prijsafspraak geen rekening mee had gehouden, tegen het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

 

Artikel 3 Uitvoering

 

3.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van Opdrachtgever. De Opdracht is een inspanningsverbintenis en geeft geen garantie op het bereiken van een bepaald resultaat. Artikel 2 lid 5 is hierbij van toepassing.

 

3.2 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer alle gegevens en bescheiden tijdig te verstrekken die Opdrachtnemer redelijkerwijs acht nodig te hebben voor een goede uitvoering van de Opdracht. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

3.3 Opdrachtnemer kan incidenteel verzoeken om goedkeuring van Opdrachtgever voor reeds gedane werkzaamheden door Opdrachtnemer en/of ontwerpen en/of concepten voordat Opdrachtnemer de opdracht zal afronden. Wanneer deze goedkeuring uitblijft na de door Opdrachtnemer aangegeven termijn behoudt Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

3.4 Indien tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Opdrachtnemer is niet gehouden wijzigingen van Opdrachtgever voor (gedeelten van) Opdrachten of zaken kosteloos door te voeren. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Het wijzigen van de overeenkomst, het honorarium en het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst aan de hand van noodzakelijke wijzigingen vanuit de Opdrachtgever, levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 

3.5 Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer (tussentijdse) levertijden overeenkomen zijn deze vrijblijvend en gelden bij benadering. Bij overschrijding van deze termijnen dient Opdrachtgever Opdrachtnemer een redelijk termijn – maar ten minste veertien dagen – te gunnen worden om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van deze termijnen geven Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Opdracht.

 

3.6 Bij elke type opdracht is na aanleveren van product eenmalig een revisie van redelijkerwijze aanpassingen inbegrepen. Aanpassingen dienen binnen 7 dagen doorgegeven te zijn. Bij een tweede of meerdere revisie(s) of het laat aanleveren van aanpassingen van de eerste revisie behoudt de Opdrachtnemer het recht om extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien er sprake is van een gebrek op technisch vlak kan dit binnen dezelfde periode van 7 dagen worden gemeld, in dit geval zal het probleem eerlijk beoordeeld worden en bij een gegronde klacht indien mogelijk opgelost worden. Na deze termijn vervalt de garantie en behoudt de Opdrachtnemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.

 

3.7 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

3.8 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, denk hierbij o.a. aan stroomvoorziening.

 

3.9 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Denk hierbij aan een video- en fotoshoot op locatie, het editen van de video en het bewerken van de foto’s.

 

 

 

Artikel 4 Totstandkoming, opschorting en ontbinding.

 

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komt een Opdracht tot stand op het moment dat a) Opdrachtnemer een bevestiging van offerte van Opdrachtgever ontvangt, of b) Opdrachtgever op een andere wijze de opdracht accepteert. In beide gevallen dient dit schriftelijk vast te staan, dit kan onder andere per email of per facebook chat zijn. In beide gevallen is er altijd sprake van wederzijdse goedkeuring van de overeenkomst.

 

4.2 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.

 

4.3 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een onvoorziene omstandigheid. Denk hierbij aan verliezen van gegevens door welke oorzaak dan ook van geheugenkaart, harde schijf, computer, camera of andere benodigheden. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of, in overleg, ontbinden zonder reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

4.4 Opdrachten kunnen alleen schriftelijk opgezegd of beëindigd worden waarna Opdrachtnemer gerechtigd is reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

4.5 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te allen tijde te ontbinden, zonder opgaaf van reden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Dit geldt ook indien er sprake is van faillissement, liquidatie, ontbinding, bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling aan de zijde van Opdrachtgever, danwel wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Opdracht daarmee inbegrepen de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.

 

4.6 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

4.7 Indien Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor aangekochte of gereedgemaakte zaken, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

 

Artikel 5 Betaling en incassokosten

 

5.1 Tenzij schriftelijke anders overeengekomen brengt Opdrachtnemer zijn gebruikelijke uurtarief bij Opdrachtgever in rekening.

 

5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling geschiedt door het totaalbedrag over te schrijven op de bankrekening van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

5.3 Wanneer Opdrachtgever niet of niet volledig heeft betaald na de termijnen genoemd in lid 2 is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van algehele voldoening.

 

5.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer besteed aan de invordering van verschuldigde bedragen van Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

5.5 Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen uit de Opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de opeisbare vorderingen heeft voldaan. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting.

 

 

 

Artikel 6 Eigendomsrechten

 

6.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten, zoals het auteurs- en eigendomsrecht op door Opdrachtnemer vervaardigde producten als films, foto’s, grafische designs, teksten, schetsen, tekeningen, ontwerpen, ideeën, concepten, websites et cetera liggen ten alle tijden bij Opdrachtnemer en worden noch geheel noch ten dele overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt het gebruiksrecht op het moment dat Opdrachtnemer de Opdracht heeft afgerond en alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn voldaan.

 

6.2 Opdrachtnemer heeft het recht om eigen merknaam of logo te vermelden in het product, denk aan een watermerk in foto’s en video’s en het vernoemen van merknaam in footer van website, en dit mag niet aangepast of verwijderd worden zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

6.3 Alle door Opdrachtnemer geleverde schetsen, materialen en producten mag niet worden doorverkocht, bewerkt worden of gedeeld worden met derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

6.4 Opdrachtnemer is niet verplicht bronbestanden van video, fotografie of andere producten die zijn gecreëerd door Opdrachtnemer vrij te geven, tenzij dit voorafgaand van het project schriftelijk overeengekomen is.

 

6.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor door hem vervaardigde producten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken voor zover geen vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt. Opdrachtnemer behoud zich eveneens het recht voor op door hem (deels) vervaardigden producten zoals omschreven in lid 1 zijn naam als Auteur te vermelden, eventueel met een hyperlink naar de webpagina van Opdrachtnemer.

 

6.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden als gevolg van door Opdrachtnemer verwerkte materialen en gegevens die door of op verzoek van Opdrachtgever zijn verstrekt of gebruikt.

 

 

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

7.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

7.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

7.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 

7.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe, zichtbare schade van voorwerpen of ander materieel. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

 

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 

8.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die in het kader van de Opdracht over en weer zijn verstrekt

 

8.2 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht kan dit Opdrachtnemer niet worden toegerekend.

 

8.3 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan afspraken gemaakt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

 

8.4 Op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Opdrachtnemer.